Övik Energi

Örnsköldsvik

Energimix och miljövärden för fjärrvärmenätet i Örnsköldsvik.

Energimix (tillförd energi) år 2023

Återvunnen energi

24,13 %

Förnybart

66,07 %

Övrigt

9,42 %

Fossilt

0,38 %

Återvunnen energi
Rökgaskondensering. Den fukt som finns i bränslet blir till vattenånga vid förbränning och blandar sig med rökgaserna. Vattenånga är ju riktigt varmt vatten och innehåller därför mycket energi. Genom att kondensera rökgaserna så tar vi vara på – återvinner - energin ur vattenångan för att göra fjärrvärme.

Förnybart
Sekundära biobränslen, bioolja och förnybar el.

Övrigt är torv

Fossilt
Eldningsolja används i stort sett bara vid uppstart av pannan. Därför är andelen eldningsolja låg.

Vårt mål är att all fjärrvärme ska vara helt klimatneutral år 2025 och därför planerar vi att ersätta torven med biobränslen och eldningsoljan med bioolja. För att kunna göra det så kommer vi att bygga om på kraftvärmeverket.

Miljövärden

Metoden som används för att beräkna fjärrvärmens miljöpåverkan är framtagen tillsammans av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen. Miljövärdena kan endast användas för miljöredovisning för föregående år. Ska man ta beslut om framtiden så behöver man använda andra värden, kontakta oss för mer information.

Miljövärden år 2023

Primärenergifaktor

0,17

Utsläpp av koldioxid från förbränning

57,05 g CO2- ekv./kWh

Utsläpp av koldioxid från transport och produktion av bränslen

11,63 g CO2- ekv./kWh

Andel fossilt

0 %

Energiprestanda

Energiprestanda 2023

0,24

Energiprestandan visar på mängden primärenergi som använts för att producera fjärrvärmen i förhållande till den energi som levererats till slutkund. Det låga värdet på energiprestanda visar på fjärrvärmens mycket höga resurseffektivitet