Övik Energi
Äldre kvinna byter ljuskälla till LED

100 % klimatneutral 2025

Nu tar vi ytterligare ett steg för att göra oss mer hållbara. Senast 2025 levererar vi klimatneutral energi till våra kunder.

Att begränsa klimatförändringarna är den enskilt största utmaningen vi har som samhälle. Omställningen till ett klimatneutralt samhälle och förmågan att skapa klimatsmarta lösningar kommer att prägla Övik Energis arbete under lång tid framöver. Även med mycket långtgående och snabba utsläppsreduktioner kommer vi som företag, och alla samhällen, att behöva anpassa oss till ett förändrat klimat.

Mål för klimatneutralitet

Övik Energi har en viktig roll i omställningen och har som målsättning att redan till 2025 bidra till ett klimatneutralt samhälle.

För att kunna uppnå målet om att bli klimatneutrala inom den egna verksamheten jobbar vi aktivt med att:

  • fasa ut torv som bränsle i kraftvärmeverket
  • fasa ut olja i våra produktionsanläggningar
  • fasa ut fossila drivmedel från användning av våra egna fordon
  • minska användning av svavelhexafloridgas

Vi levererar sedan ett tag tillbaka 100 % förnybar el och fjärrkyla. De anpassningar vi nu gör i våra produktionsanläggningar och i vår bränslemix innebär att under normala driftsförhållanden så kommer även fjärrvärmen att vara 100 % förnybar från och med 2025.

Kartläggning av växthusgasutsläpp

Från och med 2021 ska vi varje år redovisa våra utsläpp i ett klimatbokslut, både tillsammans med kommunkoncernen och enskilt. Bakgrunden till det ligger i Örnsköldsviks kommuns Klimatstrategi 2021-2026 Pdf, 297.6 kB, öppnas i nytt fönster., där kommunkoncernens verksamheter ska agera för att nå målet om klimatneutral koncern 2030. Strategin är styrande för verksamheterna och vägledande för övriga sfärer i Örnsköldsvik.

Utsläppen redovisas på tre olika nivåer, så kallade scope, enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol*.

Scope 1

Direkta växthusgasutsläpp, som verksamheten har direkt kontroll över. Vilket är utsläpp som uppstår vid produktion av värme, processånga, el och kyla samt utsläpp från våra egna fordon (äger eller leasar).

Scope 2

Indirekta utsläpp från energi, alltså egen förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Scope 3

Indirekta växthusgas-utsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför verksamhetens gränser. Växthusgasutsläppen i scope 3 brukar delas upp i s.k. uppströms och nedströms växthusgasutsläpp beroende på om de sker före eller efter den egna verksamheten i kedjan.

Från och med 2021 redovisas samtliga utsläpp som koncernen ger upphov till i scope 1 och 2 och valda gemensamma delar i scope 3. Scope 3 kommer att utökas varje kalenderår för att innefatta mer och mer utsläpp med ambitionen om att täcka alla utsläpp 2030. För 2022 redovisas anställdas tjänsteresor genom tåg, buss, flyg, båt, privata bilar samt anslutningsresor. Utsläpp kopplade till livsmedelsinköp, IT-inköp samt vissa delar av transporter kopplade till entreprenörer som koncernen använder samt förbränning av hushållsavfall. I Scope 3 finns också en uppskattad klimatpåverkan från en nybyggnation.

Illustrerar GHG-protokollet, scope 1-3

Illustrerar GHG-protokollet, scope 1-3.

Växthusgasutsläpp Scope 1-3 (ton CO2e)

Scope 1

Utsläppskategorier

2021

2022

Produktionsanläggningar

44 731

46 124

Egna fordon

97

51

Köldmedia

53

24

Scope 2

Utsläppskategorier

2021

2022

Värme

0

0

El

0

0

Kyla

0

0

Scope 3

Utsläppskategorier

2021

2022

Tjänsteresor

4

12

Underleverantörer

327

612

Inköp av IT-utrustning

-

15

* The Greenhouse Gas Protocol, utvecklat av World Resources Institute och World Business Council on Sustainable Development som en global standard för mätning och rapportering av växthusgasutsläpp. Protokollet omfattar de sex växthusgaserna som identifieras i Kyotoprotokollet. Dessa räknas om till och redovisas i koldioxidekvivalenter.